Adatvédelmi nyilatkozat

 

Bevezető:


A webshop üzemeltetője (Adatkezelő), a Bio Trade Hungary Kft. (H-1107 Budapest Száva u.9.,  adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-145483/2018) továbbiakban: üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A www.purenature.hu webshop (weboldal) használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az üzemeltető semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az üzemeltető adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;
2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Fogalmak és értelmezések:
A weboldal adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtója, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A Weboldalon gyűjtött adatok:
Általános adatgyűjtés: a weboldal automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
Regisztráció: a weboldal kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása:
Az üzemeltető kizárólag a weboldal üzemeltetéséhez és vállalkozásának üzletviteléhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.
Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag az üzemeltető által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét illetve az üzemeltetővel vagy a weboldallal kapcsolatos információk célba juttatását szolgálják.

Az adatok minősége és biztonsága:
Az üzemeltető az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:
A webshop regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: „Adataim”.
Ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében az bioaruk@gmail.com e-mail címen kaphat segítséget.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:
A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a webshopba regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Bio Trade Hungary Kft. a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:
A weboldal regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével.
Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető.
A regisztráció megszüntetése esetén, a személyes adatok rendszerünkből törlődnek, de a korábbi rendelésekkel kapcsolatos adat megőrzésre kerül.

 

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett kéri;

c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 

Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

További felvilágosítás:
Az üzemeltető online ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a weboldal használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: bioaruk@gmail.com e-mail cím.

Hírlevél feliratkozáshoz kattintson ide!
Hírlevél

Ha értesülni szeretne  akcióinkról, új termékek  érkezéséről, aktuális  hírekről, iratkozzon fel  hírlevelünkre!

Jelenleg 0 db termék van a kosárban!
x Szállítási feltételek
Nálunk a szállítási díj Pick Pack Pontra csak 890.- Ft , ha 15.990.- Ft felett vásárolsz, akkor már a szállítás ingyenes.
Vásárlási feltételek
A purenature.hu webáruházának felületén süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. További információElfogadom